ČeštinaAngličtinaPolštinaNěmčinaSlovenština

Savo original dezinfekce 5kg

 • Manufacturer: UNILEVER ČR, spol. s r.o. 
   
 • Availability:in stock
   
 • Warranty: 24 mon.
   
 • Our price without VAT:5.74 € / pack
   
 • Our price with VAT 21%:6.95 €
   
 • Package includes 5 kg. Price for 1 kg is 1.39 €.
   
 •  pack 
   
  Savo original dezinfekce 5kg
   
   

  Savo Original je prostředek určený k dezinfekci vody a všech povrchů v domácnosti.

  Jeho použití je všestranné. Spolehlivě odstraní 99,9% nebezpečných virů a bakterií, které zamořují povrchy ve vaší domácnosti a vodu ve studních a bazénech.
  Savo lze použít jako celosezónní mikobiocidní a protiporostový prostředek pro provoz bazénů.

  Země původu: Česká republika

  Adresa dodavatele: UNILEVER ČR, spol. s r.o. , Rohanské nábřeží 670/17 , 186 00 Praha 8, Česká republika

  Bezpečnostní upozornění

  GHS05 - korozivní a žíravé látky

  GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

  Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný.

  Signální slovo: Nebezpečí

  Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. 

  H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
  P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P303 - Při styku s kůží (nebo s vlasy):
  P305 - Při zasažení očí:
  P312 - Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře
  P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.
  P353 - Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
  P391 - Uniklý produkt seberte.

   kontakt na Toxikologické informační středisko/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
   

   
  Do you have any questions on this item? Do not hesitate and ask us.
  *
   
   
  *

  (please enter the result in order to protect against abuse)
   

  Other products in this category

  © Dezinfekční Pohotovost České Republiky
  Next »