ČeštinaAngličtinaPolštinaNěmčinaSlovenština

Savo proti plísním 500ml

  Savo proti plísním 500ml
  Savo proti plísním 500ml
  Savo proti plísním 500ml
  Savo proti plísním 500ml
   
   

  Savo proti plísni je tekutý dezinfekční přípravek ve spreji účinně odstraňuje všechny druhy plísní a hub. Povrch vydezinfikuje a vybělí. Můžete jej použít na různé povrchy: stěny, keramiku, obklady a spáry, omítky, zdivo, kámen, smalt, plasty, akrylátové povrchy, silikon, guma, nerez. 

  Návod na použití:  

  Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 10-15 cm a vyhněte se přílišnému navlhčení povrchu. Opusťte místnost a nechte působit 15-20 minut. Poté opláchněte ošetřené místo vodou nebo přípravek nechte zaschnout. Plíseň před postřikem neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení postup v případě potřeby zopakujte poté, co přípravek opláchnete, nebo po jeho zaschnutí. 

   

  Jeho použití je všestranné. Spolehlivě odstraní 99,9% nebezpečných plísní, virů a bakterií, které zamořují povrchy ve vaší domácnosti.


  Země původu: Česká republika

  Adresa dodavatele: UNILEVER ČR, spol. s r.o. , Rohanské nábřeží 670/17 , 186 00 Praha 8, Česká republika

  Bezpečnostní upozornění

  GHS05 - korozivní a žíravé látky

  GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

  Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný.

  Signální slovo: Nebezpečí

  Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. 

  H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
  P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P303 - Při styku s kůží (nebo s vlasy):
  P305 - Při zasažení očí:
  P312 - Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře
  P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.
  P353 - Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
  P391 - Uniklý produkt seberte.

   kontakt na Toxikologické informační středisko/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) 

   
  Savo proti plísním 500ml Savo proti plísním 500ml
  Savo proti plísním 500ml Savo proti plísním 500ml
  Savo proti plísním 500ml Savo proti plísním 500ml
   
  Do you have any questions on this item? Do not hesitate and ask us.
  *
   
   
  *

  (please enter the result in order to protect against abuse)
   

  Other products in this category

  © Dezinfekční Pohotovost České Republiky
  « Previous
  Next »